LABOR OUTSOURCES
บริการรับเหมาแรงงาน

1. ความชำนาญเฉพาะด้าน และการเข้าถึงทักษะ ในการผลิตสินค้า และการให้บริการ
  จากการเข้าถึงปัญหาทางด้านแรงงาน ในทุกๆหน่วยงานที่มีปัญหาแตกต่างกันไปนั้น ทำให้บริษัทเข้าใจถึงภาพรวมของธุรกิจการจัดสรรแรงงานได้เป็นอย่างดี โดยจัดทีมงานที่มีความชำนาญเฉพาะทาง เพื่อเข้าถึงปัญหาได้ดีขึ้น ซึ่งสามารถแบ่งตามขั้นตอนได้ดังนี้
  1.1 จัดหาพนักงานให้ตรงตามคุณสมบัติ ที่ลูกค้าต้องการ
เนื่องด้วย ในแต่ละองค์กร มีความต้องการบุคลากรที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน อาทิ เช่น วุฒิการศึกษา, เพศ, อายุ, ส่วนสูงและ ฯลฯ บริษัทจึงจัดทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการคัดเลือกพนักงานเข้าทำงานตามความต้องการของลูกค้า เพื่อให้การทำงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดการหมุนเวียนเปลี่ยนพนักงาน
  1.2 จัดการ ควบคุมดูแล พนักงานในการทำงาน
บริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้างานที่มีประสบการณ์ และความชำนาญทางด้านการควบคุมพนักงานในโรงงาน ทำให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ภายใต้กฎระเบียบของทางบริษัทได้อย่างเหมาะสม โดยสามารถโอนย้าย เปลี่ยนถ่ายพนักงานในกรณีฉุกเฉิน ตามเหตุสมควรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
  1.3 จัดการการจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงานได้อย่างถูกต้อง และตรวจสอบได้
จากระบบที่มีประสิทธิภาพในการบันทึกข้อมูล และการลงเวลาในการทำงานตามจริง ทำให้การจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงานเป็นไปอย่างถูกต้องและตรงเวลา ทำให้ไม่เกิดปัญหาการชะงักงัน ในระหว่างการทำงานอันเกี่ยวเนื่องจากการจ่ายค่าตอบแทนที่ไม่เป็นธรรม
  1.4 การดูแลสวัสดิภาพของพนักงาน อาทิเช่น กองทุนประกันสังคมและกองทุนทดแทน
ด้วยสวัสดิภาพทางด้านร่างกายของพนักงาน มีผลสืบเนื่องโดยตรงต่อผลผลิตในการทำงาน บริษัทฯ มีหน้าที่ให้คำปรึกษาและทวงถามสิทธิในการรักษาพยาบาลของพนักงาน ด้วยเหตุนี้ ทางบริษัทฯ จึงมีเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการประสานงานกับสำนักงานประกันสังคม เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่พนักงานในกรณีเจ็บป่วย หรือทุพพลภาพจากการทำงาน และยังเป็นผู้นำส่งเงินสมทบให้แก่สำนักงานประกันสังคมด้วย
2. การลดค่าใช้จ่ายในหน่วยงานของผู้ใช้บริการ
  การควบคุมงบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆในโรงงานสายการผลิตนั้น การลดค่าใช้จ่ายและ ต้นทุนถือเป็นปัจจัยสำคัญในการประกอบกิจการให้อยู่รอดในยุคปัจุบันที่มีการแข่งขันที่สูง ด้วย เหตุนี้ การใช้บริการรับเหมาแรงงานช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายและต้นทุนในการ บริหารจัดการพนักงานได้ อาทิ
     2.1) ลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาและอบรมพนักงานเข้าทำงาน
     2.2) ลดค่าบริหารจัดการทำค่าจ้างและสวัสดิการแก่พนักงาน
     2.3) ลดเวลาและแบ่งเบาภาระหน้าที่การบริหารจัดการติดต่อกับราชการและ กรมสวัสดิการแรงงาน
ซึ่งทำให้ ผู้ใช้บริการมีเวลาที่จะบริหารกิจการของตัวเองได้เพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพได้ นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังสามารถเป็นที่ปรึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาแรงงาน ที่อาจเกิดขึ้นในสถาน ประกอบการ โดยใช้ประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาจากหน่วยงานอื่นๆ มาปรับเปลี่ยนให้ สอดคล้องมากขึ้น ทำให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานน้อยที่สุด