OUR SERVICE
LABOR OUTSOURCES
บริการรับเหมาแรงงาน
จัดการ ควบคุมดูแล พนักงานในการทำงาน

การดูแลสวัสดิภาพของพนักงาน
อันเนื่องมาจากกองทุนสวัสดิการ
ต่างๆของหน่วยงานรัฐบาล
การบริหารจัดการการจ่ายค่าตอบแทนให้
กับพนักงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
และตรวจสอบได้
PAYROLL OUTSOURCES
บริการรับจัดทำค่าจ้างและเงินเดือน
บริษัทฯ รับบริการจัดทำค่าจ้าง-เงินเดือน
ค่าล่วงเวลาวันทำงานปกติ วันหยุด
เบี้ยขยัน ค่ากะ ค่าพาหนะ ค่าครองชีพ
ค่าตำแหน่ง โบนัส และค่าสวัสดิการต่างๆ
ให้กับพนักงานในบริษัทของลูกค้า
รวมทั้งการจัดทำประกันสังคม
กองทุนทดแทน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
และงานทั่วไปของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์