name pic name pic name pic name pic

บริษัท เซอร์เวกซ์ ฮิวแมน รีซอร์ซ แมเนจเมนต์ จำกัด
" SERVEX HUMAN RESOURCES MANAGEMENT CO., LTD. "

เริ่มดำเนินธุรกิจ เมื่อ วันที่ 22 มิถุนายน 2531 ซึ่งเป็นธุรกิจ Outsources เป็นรายแรกๆของประเทศไทย
จนถึง ณ ปัจจุบัน ดำเนินกิจการมายาวนานถึง 27 ปี
มีเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจมากกว่า 90 ล้านบาท

OUR SERVICE
LABOR OUTSOURCES
บริการรับเหมาแรงงาน
จัดการ ควบคุมดูแล พนักงานในการทำงาน

การดูแลสวัสดิภาพของพนักงาน
อันเนื่องมาจากกองทุนสวัสดิการ
ต่างๆของหน่วยงานรัฐบาล
การบริหารจัดการการจ่ายค่าตอบแทนให้
กับพนักงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
และตรวจสอบได้
PAYROLL OUTSOURCES
บริการรับจัดทำค่าจ้างและเงินเดือน
บริษัทฯ รับบริการจัดทำค่าจ้าง-เงินเดือน
ค่าล่วงเวลาวันทำงานปกติ วันหยุด
เบี้ยขยัน ค่ากะ ค่าพาหนะ ค่าครองชีพ
ค่าตำแหน่ง โบนัส และค่าสวัสดิการต่างๆ
ให้กับพนักงานในบริษัทของลูกค้า
รวมทั้งการจัดทำประกันสังคม
กองทุนทดแทน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
และงานทั่วไปของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
จุดเด่นของบริษัท
บริษัทปฏิบัติตามกฏหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด
บริษัทจ่ายค่าจ้างตรงตามวันเวลาที่กำหนด
บริษัทมีความชำนาญและความเป็นมืออาชีพในการจัดการบริหาร บุคคลากรมานานกว่า 20 ปี
บริษัทมีบุคคลากรที่มีประสบการณ์การทำงานด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้วยคุณวุฒิด้าน
จป. วิชาชีพ, และ จป. บริหาร จึงมีความมั่นใจในความเป็นมืออาชีพสูง