ABOUT US

    บริษัท เซอร์วิส เอกซ์เพอร์ท จำกัด ก่อตั้งขึ้น เมื่อ วันที่ 22 มิถุนายน 2531 ด้วยทุนจดทะเบียนหนึ่งล้านบาท และในปี 2539 ได้มีการเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร เพื่อรองรับการขยายกิจการ การให้บริการเฉพาะทาง ทางด้านธุรกิจจัดสรรแรงงานออกไปให้มากขึ้น จึงได้ทำการเปลี่ยนชื่อบริษัท เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2539 เป็น บริษัท เซอร์เวกซ์ ฮิวแมน รีซอร์ซ แมเนจเมนต์ จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจ Outsources เป็นรายแรกๆของประเทศไทย จนถึง ปัจจุบัน มีเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจมากกว่า 90 ล้านบาท

    โดยบริษัทฯ ได้นำเสนอการให้บริการในการจัดหา, คัดเลือก และบริหารจัดการพนักงานฝ่ายผลิตในโรงงาน ตามคุณสมบัติความต้องการของลูกค้า มีการฝึกอบรมและดูแลการเข้าทำงานของพนักงาน พร้อมทั้งบริษัทยังรับบริการดูแลการจ่ายค่าจ้าง, เงินเดือนให้กับลูกค้า รวมถึงการกรอกแบบ/ยื่นภาษี การบริการฐานข้อมูลพนักงาน การบริหารจัดการ งานสวัสดิการของพนักงาน งานประกันสังคม และงานทั่วไปของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

    ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงได้ขยายสาขาในการให้บริการออกไป เพื่อสะดวกต่อการติดต่อและควบคุมดูแล และรองรับการจัดหาพนักงานที่เพิ่มขึ้น บริษัทจึงได้จัดตั้งสาขาเพิ่มขึ้นดังนี้ คือ
    1. บริษัท เซอร์เวกซ์ ฮิวแมนรีซอร์ซ แมเนจเมนต์ จำกัด สาขาคลองสอง อำเภอลำลูกกา ตำบลคูคต จังหวัด ปทุมธานี
    2. ศูนย์จัดหาพนักงานที่ นิคมอุตสาหกรรม นวนคร จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

    จากประสบการณ์ที่ผ่านมาในการบริหารจัดการจำนวนพนักงานกว่าสองพันคน ที่ทำงานอยู่ในโรงงานฝ่ายผลิตของบริษัทชั้นนำต่างๆ ทำให้บริษัทฯ มีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งที่จะให้บริการเพื่อความสะดวกแก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ภายใต้สถานการณ์ที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน